Gọi 0969.069.686
Home / Điều kiện, thủ tục làm thẻ APEC tại các Tỉnh, Thành Phố / Văn bản pháp luật quy định về việc làm thẻ Apec tại tỉnh Bình Thuận

Văn bản pháp luật quy định về việc làm thẻ Apec tại tỉnh Bình Thuận

Quy định pháp lý về việc cấp thẻ apec cho doanh nhân

tại Bình Thuận

Là loại thị thực đặc biệt, bắt đầu được cơ quan xuất nhập cảnh cấp từ năm 2006 cho doanh nhân thường xuyên đi lại trong khối, thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) giúp đẩy mạnh giao lưu thương mại, đầu tư… Sở hữu thẻ, doanh nhân sẽ có nhiều quyền lợi như miễn thị thực 17 nền kinh tế khối APEC, ưu tiên các thủ tục hành chính nơi công cộng như sân bay, hải quan… Đây cũng là chứng từ quan trọng để xin visa đến các nước khối châu Âu, Mỹ và các nước phát triển khác.

Hiện tại, đã có rất nhiều doanh nhân và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận đăng ký làm thẻ tại Hapoco. Thế nhưng rất nhiều doanh nhân có thể chưa biết về thời điểm bắt đầu được làm thẻ tại tỉnh mình, cũng như những quy định của việc làm thẻ ra sao. Để giải đáp vấn đề này, Hapoco xin gửi đến bạn đọc bài viết này, hãy cùng theo dõi nhé:

Nội dung văn bản:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2615/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 303/BCA-A11 ngày 20/02/2009 của Bộ Công an về việc chấn chỉnh công tác xét cho sử dụng thẻ ABTC;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Điều 6, Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét các đề nghị xin cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; giám đốc các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thành

 

QUY CHẾ

VỀ XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời gian và trách nhiệm của cơ quan trong việc đề nghị cho phép doanh nhân của các doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (gọi tắt là thẻ ABTC).

Điều 2. Các trường hợp được xét cho sử dụng thẻ ABTC

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng phòng chuyên môn có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng thương mại với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ là thành viên thuộc khối Cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương (APEC) đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có chức vụ tương đương nêu tại khoản 1, Điều 2 Quy chế này được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã đăng ký hoạt động trong địa bàn tỉnh Bình Thuận có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng kinh tế, và thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ là thành viên thuộc khối APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

3. Công chức, viên chức các cơ quan, sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bình Thuận đã có quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền, phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 6 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN TRONG VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP DOANH NHÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ ABTC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, cụ thể:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng thẻ ABTC cho các trường hợp nêu tại Điều 2 Quy chế này.

2. Trong quá trình tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC nếu phát hiện những thiếu sót, chưa rõ thì Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền yêu cầu đương đơn bổ sung, giải trình bằng văn bản để hoàn chỉnh hồ sơ trình nộp theo quy định hoặc gửi yêu cầu đến các cơ quan hữu quan để thẩm tra, xác minh các trường hợp đề nghị được sử dụng thẻ ABTC.

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin gửi thông tin cho cơ quan yêu cầu, chịu trách nhiệm tính chính xác về nội dung đã cung cấp. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chưa nhận được thông tin từ cơ quan cung cấp thông tin thì xem như đồng ý.

Giấy xác nhận của cơ quan cung cấp thông tin về tình hình chấp hành luật pháp của doanh nghiệp có giá trị trong vòng 06 tháng.

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân

1. Đối với các trường hợp là doanh nhân:

a) Văn bản đề nghị xin sử dụng thẻ ABTC do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu nêu rõ năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên của chương trình thẻ ABTC, có thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế APEC và không thuộc các trường hợp chưa được xuất cảnh quy định tại Điều 10, Chương III Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương có thời gian hoạt động từ 06 (sáu) tháng trở lên;

c) Bản sao một trong các giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, liên doanh, hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) không quá 01 năm tính từ thời điểm xin cấp thẻ ABTC (kèm bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu). Trường hợp các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch tiếng Việt đính kèm;

d) Bản sao hộ chiếu (có thời hạn từ 12 tháng trở lên), quyết định bổ nhiệm chức vụ của đương đơn cũng như người đại diện theo pháp luật ký trong văn bản xin cấp thẻ ABTC, bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đối tượng là công chức, viên chức:

a) Bản sao quyết định cử đi công tác nước ngoài, hộ chiếu của công chức, viên chức;

b) Các giấy tờ liên quan thể hiện nhiệm vụ đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 6 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Những đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này có nhu cầu xin cấp thẻ ABTC thì nộp 02 bộ hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm tra, xử lý hồ sơ và tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét cho sử dụng thẻ ABTC trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đủ điều kiện giải quyết thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản xét cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân để Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an cấp theo quy định.

Trong trường hợp không đủ điều kiện được xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời lý do không được xem xét cấp thẻ trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong tỉnh

1. Công an tỉnh có chức năng thẩm tra, xác minh về tư cách pháp nhân, nhân thân lai lịch, quá trình hoạt động, khả năng và các điều kiện để được phép sử dụng thẻ ABTC của người đề nghị theo đúng các quy định tại Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng thẻ ABTC.

2. Các cơ quan có liên quan khác có trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh để thực hiện công tác tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

3. Trường hợp cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp thẻ ABTC phát hiện hoặc nhận được thông tin việc kê khai không chính xác, cũng như việc không chấp hành đúng các quy định liên quan đến việc sử dụng thẻ ABTC thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an thông báo thẻ ABTC không còn giá trị nhập cảnh đến các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ hàng năm (hạn chót ngày 31 tháng 12) phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp của mình gồm các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với chủ sở hữu thẻ ABTC. Trường hợp doanh nghiệp không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn xem như doanh nghiệp vi phạm các điều khoản quy định trong Quy chế này và các doanh nhân trong doanh nghiệp kể trên sẽ được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và thông báo đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc thẻ ABTC không còn giá trị sử dụng;

– Đối với doanh nhân của doanh nghiệp đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ việc, doanh nghiệp phải có trách nhiệm giữ lại thẻ và báo cáo ngay đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thẻ không còn giá trị sử dụng, liên hệ và nộp lại thẻ đã cấp cho doanh nhân để Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an quản lý;

– Đối với trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện giới thiệu không đúng người của doanh nghiệp hoặc người của doanh nghiệp nhưng không đúng tiêu chí, điều kiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và những doanh nhân được đề nghị cho phép sử dụng thẻ của doanh nghiệp sẽ được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và thông báo đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc thẻ ABTC không còn giá trị sử dụng và chịu những chế tài khác của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định./.

Nguồn sưu tầm: thuvienphapluat.vn

 ————————–

Mọi chi tiết làm thẻ Apec xin liên hệ với bộ phận làm thẻ Apec : 

CÔNG TY CP TIẾN BỘ QUỐC TẾ HẢI PHONG

Địa chỉ: P1201 – Tòa Nhà Lô E – KĐT Yên Hòa – Ngõ 116 Trung Kính – Cầu Giấy – HN

ĐT: 024.66.629.629;

Hotline: 0969.069.686  – 0167.589.8888 – 0996.087.888 – 0994.069.686 – 0936.913.666

Email: hapocojsc@gmail.com          Website: http://dichvutuvantheapec.com/

Fb: https://www.facebook.com/tuvantheapec/

Bạn cần tư vấn gì :

comments

Thẻ: thủ tục gia hạn thẻ apec , dịch vụ làm thẻ apec trọn gói ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

xuat khau lao dong dai loan chi phi di xuat khau dai loan

Powered by keepvid themefull earn money